Thiên Đức

Công ty vật tư công nghiệp Thiên Đức

Lĩnh vực: Kinh doanh vật liệu xây dựng

Phần mềm đang sử dụng: Phần mềm quản trị thương mại
Phần mềm Augges đã được công ty lựa chọn từ ngay những ngày đầu thành lập, từ đó giúp Công ty Thiên Đức dễ dàng trong việc quản lý tài chính, mở rộng thị trường phát triển mạnh hơn trong và ngoài nước.