Phạm và Liên danh

Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh

Lĩnh vực: Dịch vụ pháp lý

Sau gần ba thập kỷ phát triển và tích lũy kinh nghiệm, Phạm và Liên danh đã khẳng định vị thế là một trong những văn phòng tư vấn và cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ lớn nhất và uy tín nhất tại Việt Nam. Từ năm 2001, ngoài các dịch vụ về sở hữu trí tuệ, Phạm và Liên danh còn cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý về pháp luật kinh doanh, bao gồm luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, tài chính, xuất nhập khẩu, bất động sản…

Phần mềm đang sử dụng: Phần mềm kế toán thương mại

Gắn bó với phần mềm Augges, công ty đã dễ dàng hơn trong khâu quản trị kế toán, cũng như có những giảp pháp phù hợp đối với môi trường hiện tại.

Website: pham.com.vn