Nhiệt điện Phúc Thịnh

Công ty Thương mại Nhiệt điện Phúc Thịnh

Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại

Phần mềm đang sử dụng: Phần mềm kế toán thương mại

Được tin dùng từ năm 2010 đến nay, phần mềm Augges đang mang lại cho công ty hiệu quả trong việc bán lẻ, kế toán toán cũng như quản lý doanh nghiệp.