Vận tải, logistic, kho bãi

– Nắm bắt doanh thu, chi phí

Cho phép quản lý, cung cấp báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ chi tiết theo từng hợp đồng, đầu xe và là cơ sở đưa ra chính sách giá phù hợp trong tương lai.

– Kiểm soát các chi phí

Cho phép theo dõi, cung cấp báo cáo chi phí chi tiết theo từng khoản mục chi phí (lương tài xế, xăng, công tác phí, phí cầu đường, lưu kho,…)

– Quản lý việc tạm ứng

Cho phép thống kê và cung cấp báo cáo công nợ tạm ứng của nhân viên theo từng hợp đồng, đồng thời cho phép thanh – quyết toán theo từng lần tạm ứng.

– Theo dõi khấu hao tài sản

Cho phép khấu hao tài sản tự động và chính xác từ đó xác định lại giá trị của tài sản cố định một cách nhanh chóng sau mỗi lần bảo trì, sửa chữa bằng bút toán tự động

– Đối chiếu thu hộ, chi hộ

Cho phép khai báo, hạch toán và xem báo cáo các khoản thu hộ, chi hộ (phí thông quan, cước vận tải,…).

– Quản lý hàng ký gửi tại kho bãi

Cho phép khai báo danh sách kho, theo dõi việc xuất, nhập, tồn theo từng kho của hàng ký gửi.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.