Văn phòng luật sư

– Nắm bắt doanh thu, chi phí

Cho phép quản lý, cung cấp báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ chi tiết theo từng dịch vụ/hợp đồng để nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh.

– Kiểm soát chi phí

Cho phép theo dõi, cung cấp báo cáo chi phí chi tiết theo từng khoản mục chi phí từ đó rà soát cắt giảm khoản chi phí phát sinh không cần thiết.

– Xác định chi phí giá thành

Cho phép tính giá thành theo từng hợp đồng cung cấp dịch vụ/hợp đồng thực hiện, từ đó hỗ trợ cung cấp số liệu chi phí, doanh thu, lãi lỗ.

– Kiểm soát sổ quỹ tiền mặt

Cho phép nắm bắt sổ quỹ tiền mặt mọi lúc mọi nơi vô cùng tiện lợi

– Quản lý công nợ

Cho phép quản lý công nợ tạm ứng của khách hàng/ nhân viên theo từng hợp đồng, tự động đối trừ chứng từ giúp kế toán đối soát công nợ dễ dàng.

– Theo dõi khoản mục chi phí

Cho phép theo dõi các khoản mục chi phí (công tác phí, chi phí thuê dịch vụ bảo vệ nhân chứng và các khoản mục khác…)

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.