Tư vấn thiết kế xây dựng

– Nắm bắt doanh thu, chi phí

Cho phép quản lý, cung cấp báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ chi tiết theo từng hợp đồng, dự án và là cơ sở đưa ra chính sách giá phù hợp trong tương lai.

– Quản lý tiến độ công nợ

Cho phép theo dõi báo cáo công nợ chi tiết theo từng hợp đồng, dự án từ đó tiến hành thu hồi công nợ kịp thời.

– Kiểm soát chi phí

Cho phép theo dõi, cung cấp báo cáo chi phí chi tiết theo từng khoản mục (đo đạc, trắc địa, đánh giá độ lún,…)

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.