Truyền thông, quảng cáo

– Nắm bắt doanh thu, chi phí

Cho phép doanh nghiệp theo dõi được báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ chi tiết theo từng hợp đồng, dự án nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh và là cơ sở đưa ra chính sách giá phù hợp.

– Quản lý tuổi nợ và hạn nợ

Cho phép khai báo hạn thanh toán và tự động thống kê chứng từ bán hàng lên các báo cáo công nợ theo tuổi nợ và hạn nợ.

– Kiểm soát các chi phí

Cho phép theo dõi, cung cấp báo cáo chi phí chi tiết theo từng khoản mục chi phí (chi phí nghệ sĩ, thuê hội trường, công tác phí,…)

– Phân bổ chi phí chung

Cho phép phân bổ chi phí chung (nhân công, khấu hao máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ) cho từng sự kiện.

– Theo dõi công nợ tạm ứng

Cho phép thống kê và cung cấp báo cáo công nợ tạm ứng của nhân viên theo từng hợp đồng, thanh/quyết toán theo từng lần tạm ứng.

– Theo dõi công nợ nhà cung cấp

Cho phép thống kê và cung cấp báo cáo công nợ phải thu/phải trả theo từng hợp đồng một cách chính xác.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.