Trang trại nông nghiệp

– Nắm bắt doanh thu, chi phí

Cho phép doanh nghiệp theo dõi được báo cáo doanh thu theo từng mặt hàng, từng hãng, từng thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp phân tích chính xác mặt hàng.

– Kiểm soát chi phí

Cho phép khai báo các khoản mục chi phí, hạch toán chi phí phát sinh và các báo cáo tổng hợp, chi tiết theo từng khoản mục để cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết.

– Quản lý tồn kho tối thiểu

Thiết lập và cảnh báo mức tồn kho tối thiểu cho kế toán để có kế hoạch nhập hàng sớm nhất.

– Khấu hao chi phí con giống

Cho phép quản lý từng con giống theo từng mã công cụ dụng cụ/tài sản cố định/chi phí trả trước và tính khấu hao theo tháng để phân bổ chi phí vào quá trình tính giá thành của đàn con.

– Quản lý nguyên vật liệu

Cho phép khai báo định mức nguyên vật liệu sản xuất cho từng thành phẩm và tự động tính toán số lượng nguyên vật liệu cần xuất kho để sản xuất.

– Tổng hợp chi phí

Cho phép tập hợp chi phí theo từng mã công trình, mỗi công trình là 1 ao, hồ, sào, mỗi con mẹ là 1 mã đối tượng chi phí…. và phân bổ chi phí chung để xác định giá vốn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.