May mặc

– Nắm bắt doanh thu, chi phí

Cho phép doanh nghiệp theo dõi được báo cáo doanh thu theo từng mặt hàng, từng hãng, từng thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp phân tích chính xác mặt hàng.

– Tổng hợp đơn đặt hàng

Cho phép tổng hợp số lượng hàng hóa từ nhiều đơn đặt hàng của các cửa hàng, đại lý, khách hàng để tiến hành nhập hàng cho phù hợp.

– Quản lý chính sách giá

Cho phép thiết lập chính sách giá bán, chính sách chiết khấu và tự động áp chính sách giá, chiết khấu đã thiết lập khi xuất hóa đơn bán hàng.

– Quản lý chi phí theo khoản mục

Cho phép khai báo các khoản mục chi phí và hạch toán chi phí phát sinh theo các khoản mục này và cung cấp các báo cáo tổng hợp, chi tiết chi phí theo khoản mục.

– Quản lý tồn kho hàng hóa

Cho phép thiết lập, phân loại hàng hóa nhận giữ hộ/gia công từ đó cung cấp báo cáo xuất/nhập tồn kho của hàng giữ hộ/gia công chi tiết theo từng đối tượng khách hàng.

– Đối chiếu nguyên vật liệu thực tế

Cho phép khai báo định mức nguyên vật liệu sản xuất và tự động tính toán số lượng nguyên vật liệu cần xuất kho. Cung cấp báo cáo chênh lệch giữa xuất dùng thực tế và định mức để điều chỉnh kịp thời tránh lãng phí.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.