Kinh doanh xăng dầu

– Nắm bắt doanh thu theo nhân viên, cửa hàng, đại lý

Cho phép theo dõi, báo cáo doanh thu theo nhân viên bán hàng, cửa hàng, đại lý để có thông tin, kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân, tập thể có doanh thu cao.

– Kiểm soát tồn kho

Cho phép kiểm kê kho ngay khi nhập hàng mới, giúp doanh nghiệp biết được chênh lệch giữa số lượng sổ sách và số lượng thực tế, hỗ trợ lập ngày chứng từ xuất/ nhập kho

– Tự động quy đổi đơn giá

Khi mua hàng và bán hàng khách hàng chỉ cần điền đúng đơn giá sau thuế, phần mềm sẽ quy đổi tự động sang đơn giá trước thuế.

– Xác định số lượng hao hụt hàng hóa

Cho phép tổng hợp số lượng hao hụt của hàng hóa trong kỳ kịp thời, chính xác giúp tiết kiệm thời gian, tránh sai sót.

– Tập hợp doanh thu bán hàng

Cho phép theo dõi, báo cáo doanh thu theo từng cây xăng, cửa hàng giúp kế toán kịp thời tham mưu ban giám đốc.

– Quản lý tồn kho

Cho phép tạo lập kho quản lý quà tặng, công cụ riêng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.