Khai khoáng

– Quản lý tồn kho

Cho phép khai báo, theo dõi nhập – xuất – tồn theo mặt hàng, nhóm hàng.

– Quản lý chi phí

Cho phép khai báo các khoản mục chi phí và hạch toán chi phí phát sinh, thống kê các khoản chi phí chung và tự động phân bổ theo nhiều tiêu thức.

– Quản lý khối lượng sản phẩm

Cho phép thống kê doanh thu, số lượng thành phẩm bán theo từng đơn hàng, hợp đồng, nhân viên.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.