Đồ gỗ nội thất

– Quản lý tiến độ giao hàng

Cho phép theo dõi, báo cáo tiến độ giao hàng theo từng đơn đặt hàng gồm số lượng đã giao/chưa giao, tình trạng hoàn thành/chưa hoàn thành) để điều chỉnh tiến độ đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

– Quản lý tồn kho hàng hóa

Cho phép quản lý, xuất báo cáo tồn kho VTHH (vật tư hàng hóa) chi tiết theo nhiều mã quy cách, nhóm VTHH khác nhau.

– Tự động lên báo giá

Thông qua các thông tin về thông số kỹ thuật, hình ảnh từ khi khai báo danh mục hàng hóa, phần mềm Augges cho phép doanh nghiệp tự động lên báo giá tương đối sát với yêu cầu.

– Quản lý công nợ

Tự động lên các báo cáo công nợ theo tuổi nợ, hạn nợ của từng hợp đồng, công trình, từng nhân viên.

– Kiểm soát chi phí

Cho phép khai báo, cung cấp báo cáo tổng hợp, chi tiết chi phí từng mục các khoản mục chi phí và hạch toán chi phí phát sinh.

– Quản lý nguyên vật liệu xuất dùng

Cho phép khai báo định mức nguyên vật liệu sản xuất của từng thành phẩm và tự động tính toán số lượng nguyên vật liệu cần xuất kho để sản xuất.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.