Công nghệ thông tin

– Nắm bắt doanh thu, chi phí

Cho phép theo dõi các báo cáo doanh thu theo từng nhân viên, từng thị trường để giúp doanh nghiệp phân tích chính xác và đưa ra các kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

– Theo dõi tiến độ thanh toán

Cho phép khai báo thời hạn thanh toán, tự động thống kê các báo cáo công nợ theo tuổi nợ và hạn nợ.

– Kiểm soát chi phí

Cho phép theo dõi, cung cấp báo cáo chi phí chi tiết theo từng khoản mục giúp doanh nghiệp dễ dàng phân tích và kiểm soát.

– Xử lý chênh lệch tỷ giá

Cho phép hạch toán đa dạng ngoại tệ, tự động xử lý, hạch toán chênh lệch tỷ giá khi có phát sinh.

– Phân bổ chi phí chung

Cho phép phân bổ các chi phí chung cho các hợp đồng theo nhiều tiêu thức khác nhau.

– Theo dõi công nợ

Cho phép thống kê và cung cấp báo cáo công nợ phải thu, phải trả theo từng hợp đồng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.