Bất động sản

– Quản lý doanh thu

Cho phép quản lý doanh thu, theo dõi, báo cáo theo loại dịch vụ, đơn hàng, dự án, khách hàng, nhân viên, đại lý. Từ đó giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin, kịp thời điều chỉnh và có quyết định đầu tư, kinh doanh hợp lý.

– Kiểm soát, phân tích chi phí

Cho phép thống kê các khoản mục chi phí quảng cáo, hội thảo, môi giới, hoa hồng theo từng hợp đồng dịch vụ để phân tích cắt giảm chi phí không cần thiết.

– Kiểm soát tiền đặt cọc

Cho phép doanh nghiệp quản lý tiền đặt cọc của khách hàng và cung cấp báo cáo tổng hợp, chi tiết về công nợ theo khách hàng nhanh chóng, chính xác.

– Theo dõi, đối chiếu doanh thu bán hàng

Cho phép theo dõi, đối chiếu doanh thu bán hàng với từng dự án, từng chủ đầu tư, theo từng nhân viên để làm căn cứ tính hoa hồng.

– Phân bổ các khoản doanh thu trả trước

Cho phép theo dõi và tự động phân bổ các khoản doanh thu nhận trước từ khách hàng giúp tiết kiệm thời gian, công sức, đảm bảo chính xác.

– Quản lý doanh thu bán hàng

Cho phép theo dõi, báo cáo doanh thu theo cả nhân viên bán hàng để có thông tin, kịp thời động viên, khen thưởng những nhân viên làm tốt.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.